Loading...
Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CodingAccessories
z dnia 01.01.2021 r.

Polityka Prywatności


1. Zgodnie z przepisami RODO Sprzedający (​tj. Koenig & Bauer Coding (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie,
przy ul. Bukowskiej 17a, 62-070 Dąbrowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000610660, NIP: 7773260882, REGON: 364110790, kapitał zakładowy 260.000 zł)
informuje Kupującego będącego osobą fizyczną lub osobę fizyczną działająca w imieniu Kupującego
(​Kupującym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu (​Sklep – serwis internetowy dostępny w
domenie http://codingaccessories.com, za pośrednictwem którego Kupujący może zapoznać się z
treściami prezentowanymi w ramach Sklepu, oraz korzystać funkcjonalności Sklepu, a w szczególności
składać zamówienia), w tym dokonująca zamówienia w ramach Sklepu, przeglądająca treści zawarte w
ramach Sklepu oraz korzystająca z innych funkcjonalności Sklepu), a także osobę działającą w imieniu
Kupującego, o przetwarzaniu jej danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób działających w ich imieniu jest Sprzedający.
3. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Sprzedającego jest
Tomasz Ratajczak, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
data@codingaccessories.com.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta Kupującego; podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) sprzedaży Towarów; podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO),
c) marketingowych; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO),
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń Kupującego lub
Sprzedającego; podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
e) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Kupującego; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
f) obsługi transakcji sprzedaży Towarów, w tym np. wystawiania faktur i przechowywania ich przez
określony czas przetwarzać pozyskane dane osobowe; podstawą jest obowiązek prawny ciążący na
Sprzedającym (art. 6. ust. 1. lit. c) RODO) tj. przepisy prawa skutkujące potrzebą przetwarzania danych
dla celów podatkowych i rachunkowych,
g) cele analityczne lub statystyczne – Sprzedający wykorzystuje dane osobowe do analiz finansowych i
sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków
rozwoju, w szczególności przy wykorzystaniu usługi Google Analytics; podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi umożliwiające prowadzeniu Sklepu oraz
podmioty współpracujące ze Sprzedającym w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu oraz realizacji
Umów Sprzedaży, w szczególności dostawcy usług i systemów informatycznych, agencje marketingowe,
przewoźnicy, podmioty zajmujące się usługami kurierskimi i pocztowymi, drukarniom, bankom i
instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych,
podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii.
6. Sprzedający korzysta również z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza
terytorium Unii Europejskiej. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać                                                 się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Sprzedającym a tym podmiotem, zawierającą
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniającą przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych w celach określonych w ust. 4. dane osobowe mogą zostać udostępnione przez
Sprzedającego innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, z państw trzecich w
rozumieniu RODO, którymi mogą być: Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w którym konto danej osoby jest aktywne – dla osób zakładających konto w ramach Sklepu;
b) realizacji Zamówienia;
c) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu, zgodnie z
art. 118 Kodeksy Cywilnego, jednakże nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia świadczenia na
rzecz danej osoby danej usługi w ramach Sklepu;
d) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu UŚUDE – przez
okres, na który udzielono zgodę, oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
udzieleniem tej zgody i przesyłaniem w tym okresie informacji handlowej w rozumieniu UŚUDE,
zgodnie z art. 118 Kodeksy Cywilnego, jednakże nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia okresu
obowiązywania zgody;
e) przez okres wymagany każdorazowo przez przepisy podatkowe i księgowe.
W przypadku podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego okresy
przedawnienia oraz przechowywania danych osobowych wynoszą 3 lata.
8. Osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do żądania od Sprzedającego, jako
administratora jej danych osobowych, dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane osobowe
przetwarza Sprzedający, może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji o tym
przetwarzaniu danych osobowych i zgłosić Sprzedającemu wszelkie zastrzeżenia w tym przedmiocie.
Niezależnie od powyższego osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00 (godziny pracy urzędu: 8.00–16.00); e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Infolinia:
606-950-000.
11. Podanie danych osobowych w ramach Sklepu jest dobrowolne. Niepodanie tych danych osobowych
uniemożliwi skorzystanie z danych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia konta, złożenia
Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
numeru telefonu oraz adresu e-mail i firmy (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i
korzystających ze Sklepu w ramach tej działalności) jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy ze Sprzedającym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych
osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sprzedającym.
12. Sprzedający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.