Loading...
Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CodingAccessories
z dnia 01.01.2021 r.

I. Definicje

Słowa pisane w niniejszym regulaminie wielką literą otrzymują następujące znaczenie:
Kodeks Cywilny​– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
przeglądająca treści zawarte w ramach Sklepu oraz korzystająca z innych funkcjonalności Sklepu;
OWU Sprzedaży – ogólne warunki sprzedaży drukarek z dnia 15 października 2019 r., dostępne na stronie:
http://kbcpl.pl/#download;
OWU Serwisu – ogólne warunki serwisu drukarek z dnia 15 października 2019 r., dostępne na stronie:
http://kbcpl.pl/#download;
Regulamin​– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Sklep – serwis internetowy dostępny w domenie ​http://codingaccessories.com​, za pośrednictwem którego
Kupujący może zapoznać się z treściami prezentowanymi w ramach Sklepu, oraz korzystać funkcjonalności
Sklepu, a w szczególności składać Zamówienia;
Towar​– produkty prezentowane oraz dostępne w Sklepie;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, przy
wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 344 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Kupujący zamierza nabyć od Sprzedającego.

II. Podmiot prowadzący Sklep

Podmiotem prowadzącym Sklep jest ​Koenig & Bauer Coding (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, przy
ul. Bukowskiej 17a, 62-070 Dąbrowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000610660, NIP: 7773260882, REGON: 364110790, kapitał zakładowy 260.000 zł, w niniejszym Regulaminie
określana jako „​Sprzedający​”.

III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności:
a) w zakresie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności
Sklepu;
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
c) przeglądania treści prezentowanych w ramach Sklepu;
d) kontaktowania się ze Sprzedającym w ramach Sklepu.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie lub system
teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu i obsługę przeglądarki internetowej –
zgodnie z pkt. c) poniżej;                                                                                                                                                                                                             b) posiadanie dostępu do Internetu;
c) dysponowanie przeglądarką internetową w najnowszej, zaktualizowanej do bieżącej wersji.
Kupujący spełnia warunki określone w niniejszym ust. 3. we własnym zakresie.
4. Sklep jest przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wyłącznie do zakupów
przeznaczonych do prowadzenia tej działalności. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy z
podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej lub nieposiadającym pełnej zdolności do
czynności prawnych, a także w przypadku, gdy zakup nie jest realizowany dla celów prowadzenia
działalności gospodarczej przez Kupującego.
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej:
http://codingaccessories.com/​terms-and-conditions​oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Informacje o Towarach podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod
poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedającego bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub
dystrybutorów. Zdjęcia Towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Towarów.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania
niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich
zmian w sposób nienaruszający praw Kupującego oraz udzielania indywidualnych rabatów lub
przyznawania tzw. „gratisów” i innych form promocji lub zachęt do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do zdjęć, strony internetowej oraz wszelkich treści zawartych w
ramach Sklepu przysługują Sprzedającemu. Korzystanie z tych treści bez wyraźnej zgody Sprzedającego
stanowi naruszenie praw Sprzedającego oraz przepisów prawa. Prawa do znaków towarowych, loga i
innych treści i elementów, przysługują Sprzedającemu lub podmiotom powiązanym ze Sprzedającym.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest:
a) zapoznanie się oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu. Poprzez korzystanie ze Sklepu lub
założenie konta w ramach Sklepu Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz
zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu;
b) spełnienie wymogów określonych w art. III. ust. 3. Regulaminu. Kupujący może dokonać rejestracji
konta w ramach Sklepu w celu łatwiejszego składania Zamówień.
2. W celu dokonania rejestracji konieczne jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego w ramach Sklepu, w ramach funkcjonalności umożliwiającej założenie konta Kupującego.
Akceptacja wypełnionego formularza obejmuje podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze Sklepu w zakresie rejestracji
konta oraz składania Zamówień, w tym za pośrednictwem konta Kupującego. Konto Kupującego zostanie
aktywowane niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji podanych przez Kupującego w procesie rejestracji
danych - zgodnie z opisem w procesie rejestracji.
3. Hasło do konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione
osobom trzecim.
4. Podmiot będący dysponentem konta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o
każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia
będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
5. Kupujący nie może przenieść konta na inne osoby lub udostępniać konta innym osobom niż upoważnione
przez podmiot na rzecz którego zostało założone dane konto.
6. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do posługiwania się kontem, Kupujący powinien powiadomić o
tym Sprzedającego, który dokona dezaktywacji dotychczasowego konta.                                                                                                  7. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego konta lub
kont, w tym za działania osób umocowanych przez Kupującego oraz wszelkich osób, które posiadają login i
hasło do konta. Działania tych osób będą traktowane jak jak działania samego Kupującego.
8. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta lub jednego z kont, poprzez jego
zamknięcie przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu. Zamknięcie uniemożliwia dalsze korzystanie z tego
konta.
9. Sprzedający może pozbawić Kupującego możliwości korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć
dostęp Kupującego do części lub całości zasobów lub funkcjonalności Sklepu ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, przepisów prawa lub norm
współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, w szczególności, gdy Kupujący:
a) poda w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z rzeczywistością, niedokładne lub nieaktualne, w
tym wprowadzające w błąd;
b) naruszy prawa osób trzecich;
c) narusza lub istnieje zagrożenie naruszenia ze strony Kupującego praw Sprzedającego.
10. Osoba, która została pozbawiona praw zgodnie z ust. 3. powyżej, w celu dalszego korzystania ze Sklepu
musi uzyskać wyraźną zgodę Sprzedającego.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w
ramach Sklepu usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Sprzedający dołoży należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach kont oraz
działanie Sklepu w sposób ciągły i poprawny.
12. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zakazanych zgodnie z prawem lub naruszających przepisy
prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób
trzecich;
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niewykorzystywania funkcjonalności Sklepu w jakimkolwiek innym celu niż zapoznanie się z ofertą
Sprzedającego, rejestracji konta i składania Zamówień;
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
8. W przypadku, gdy osoba korzystająca ze Sklepu działa w imieniu i na rzecz Kupującego, stosuje się do niej
odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Kupującego.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien:
a) założyć konto w ramach Sklepu lub zalogować się na już istniejące konto Kupującego;
b) wybrać Towary, które zamierza nabyć;
c) dodać wybrane Towary do koszyka;
d) wypełnić formularz dostępny w ramach Sklepu;
e) zaakceptować OWU Sprzedaży;
f) wybrać opcję złożenia Zamówienia (potwierdzić wolę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach
określonych w Zamówieniu oraz OWU Sprzedaży).
W przypadku Kupujących nieposiadających konta w Sklepie nie jest możliwe złożenie Zamówienia,
każdorazowo konieczne jest także podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz
Umowy sprzedaży. W przypadku Kupujących posiadających konto w Sklepie wykorzystane zostaną dane
podane w procesie rejestracji konta w Sklepie.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z momentem zaakceptowania oferty złożonej przez Kupującego - w
sposób określony w ust. 1. powyżej - przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza przyjęcie oferty                                                        Kupującego przez przesłanie wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak
przedmiotowej wiadomości jest równoznaczny z odmową zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, o
treści zgodnej z Zamówieniem, OWU Sprzedaży i odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający wysyła na adres e-mail Kupującego informację o złożonym
Zamówieniu. Informacja stanowi wyłącznie potwierdzenie otrzymania oferty Kupującego przez
Sprzedającego.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów których ilość jest ograniczona,
realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Towarów i kolejności wpłynięcia
Zamówień, w szczególności w przypadku Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży.
6. OWU Sprzedaży stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych w drodze
elektronicznej. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z OWU Sprzedaży mają pierwszeństwo przed tymi
sprzecznymi postanowieniami OWU Sprzedaży.
7. Kupujący może także zawrzeć umowę serwisową obejmującą nabyty w ramach Sklepu sprzęt, zgodnie z
OWU Serwisu.
8. W przypadku, gdy osoba korzystająca ze Sklepu działa w imieniu i na rzecz innego podmiotu, w tym
Kupującego, w szczególności zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę Sprzedaży, osoba ta
gwarantuje, że jest umocowana do podjęcia tych działań, w szczególności zawarcia Umowy Sprzedaży.
Osoba ta gwarantuje, że Kupujący wykona Umowę sprzedaży. Osoba ta zobowiązuje się także do
zwolnienia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności i naprawienia wszelkich szkód, jakie Sprzedający
poniósł w związku z nieprawdziwością oświadczeń oraz naruszeniem gwarancji, o których mowa w
niniejszym ust. 7., oraz naruszenia przez tą osobę przepisów prawa.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego
w trakcie składania Zamówienia. Sprzedający może dokonać dostawy poza obszarem, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu przez niego zgody na taką dostawę. W
każdym przypadku wszelkie opłaty związane z dostawą towarów, w szczególności koszty dostawy, podatki,
cła i inne tego rodzaju opłaty, obciążają Kupującego.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez odbiór osobisty, przesyłkę kurierską.
3. Termin realizacji dostawy wynosi do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy
sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia na podany w trakcie składania
Zamówienia adres e-mail.
5. Jeżeli pomimo podjęcia próby dostarczenia Towaru, jego dostawa okaże się niemożliwa lub Zamówienie
nie zostanie dostarczone z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty
Sprzedającemu kosztów dostawy oraz zwrotu tych Towarów.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w Euro i nie zawierają polski podatku VAT.
2. Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty przelewem na numer konta bankowego wskazany przez
Sprzedającego.
3. Skorzystanie z metod płatności udostępnianych przez operatora płatności odbywa się na zasadach
określonych przez tego operatora. Sprzedający nie jest stroną umowy dotyczącej płatności, która jest
zawierana pomiędzy Kupującym, a tym operatorem.
4. Sprzedający może wyrazić zgodę na płatność z dołu, jednakże może uzależnić zawarcie Umowy
sprzedaży i jej wykonanie od płatności z góry.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego należy kierować na adres e-mail:
shop@codingaccessories.com. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności numer Zamówienia,
którego dotyczy reklamacja oraz opisać na czym polega problem. Sprzedający rozpatrzy reklamację w
terminie 30 dni od dnia, w którym Kupujący poda Sprzedającemu informacje niezbędne do jej rozpatrzenia,
a w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie w tym terminie niemożliwe, poinformuje Kupującego o
przewidywanym czasie rozpatrywania reklamacji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej Kupujący jest zobowiązany każdorazowo w przypadku stwierdzenia
niezgodności Towaru ze złożonym Zamówieniem (jakościowe, ilościowe), a także wszelkich uszkodzeń
Towaru, wypełnić protokół szkody wraz z kurierem oraz zobowiązany jest do przekazania informacji
zgodnie z pkt 1. nie później niż 3 dni robocze od daty dostawy.
3. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi wadę już po odjeździe kuriera, powinien on skontaktować się z
kurierem telefonicznie i wezwać go do sporządzenia protokołu szkody.
4. Przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub
w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co
do dostarczonego Towaru i Towar jest wolny od wad.

IX. Polityka Prywatności

1. Zgodnie z przepisami RODO Sprzedający (​tj. Koenig & Bauer Coding (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie,
przy ul. Bukowskiej 17a, 62-070 Dąbrowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000610660, NIP: 7773260882, REGON: 364110790, kapitał zakładowy 260.000 zł)
informuje Kupującego będącego osobą fizyczną lub osobę fizyczną działająca w imieniu Kupującego
(​Kupującym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu (​Sklep – serwis internetowy dostępny w
domenie http://codingaccessories.com, za pośrednictwem którego Kupujący może zapoznać się z
treściami prezentowanymi w ramach Sklepu, oraz korzystać funkcjonalności Sklepu, a w szczególności
składać zamówienia), w tym dokonująca zamówienia w ramach Sklepu, przeglądająca treści zawarte w
ramach Sklepu oraz korzystająca z innych funkcjonalności Sklepu), a także osobę działającą w imieniu
Kupującego, o przetwarzaniu jej danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób działających w ich imieniu jest Sprzedający.
3. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Sprzedającego jest
Tomasz Ratajczak, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
data@codingaccessories.com.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta Kupującego; podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) sprzedaży Towarów; podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO),
c) marketingowych; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO),
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń Kupującego lub
Sprzedającego; podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
e) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Kupującego; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
f) obsługi transakcji sprzedaży Towarów, w tym np. wystawiania faktur i przechowywania ich przez
określony czas przetwarzać pozyskane dane osobowe; podstawą jest obowiązek prawny ciążący na
Sprzedającym (art. 6. ust. 1. lit. c) RODO) tj. przepisy prawa skutkujące potrzebą przetwarzania danych
dla celów podatkowych i rachunkowych,
g) cele analityczne lub statystyczne – Sprzedający wykorzystuje dane osobowe do analiz finansowych i
sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków
rozwoju, w szczególności przy wykorzystaniu usługi Google Analytics; podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi umożliwiające prowadzeniu Sklepu oraz
podmioty współpracujące ze Sprzedającym w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu oraz realizacji
Umów Sprzedaży, w szczególności dostawcy usług i systemów informatycznych, agencje marketingowe,
przewoźnicy, podmioty zajmujące się usługami kurierskimi i pocztowymi, drukarniom, bankom i
instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych,
podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii.
6. Sprzedający korzysta również z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza
terytorium Unii Europejskiej. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać                                                 się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Sprzedającym a tym podmiotem, zawierającą
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniającą przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych w celach określonych w ust. 4. dane osobowe mogą zostać udostępnione przez
Sprzedającego innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, z państw trzecich w
rozumieniu RODO, którymi mogą być: Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w którym konto danej osoby jest aktywne – dla osób zakładających konto w ramach Sklepu;
b) realizacji Zamówienia;
c) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu, zgodnie z
art. 118 Kodeksy Cywilnego, jednakże nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia świadczenia na
rzecz danej osoby danej usługi w ramach Sklepu;
d) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu UŚUDE – przez
okres, na który udzielono zgodę, oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
udzieleniem tej zgody i przesyłaniem w tym okresie informacji handlowej w rozumieniu UŚUDE,
zgodnie z art. 118 Kodeksy Cywilnego, jednakże nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia okresu
obowiązywania zgody;
e) przez okres wymagany każdorazowo przez przepisy podatkowe i księgowe.
W przypadku podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego okresy
przedawnienia oraz przechowywania danych osobowych wynoszą 3 lata.
8. Osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do żądania od Sprzedającego, jako
administratora jej danych osobowych, dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane osobowe
przetwarza Sprzedający, może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji o tym
przetwarzaniu danych osobowych i zgłosić Sprzedającemu wszelkie zastrzeżenia w tym przedmiocie.
Niezależnie od powyższego osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00 (godziny pracy urzędu: 8.00–16.00); e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Infolinia:
606-950-000.
11. Podanie danych osobowych w ramach Sklepu jest dobrowolne. Niepodanie tych danych osobowych
uniemożliwi skorzystanie z danych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia konta, złożenia
Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
numeru telefonu oraz adresu e-mail i firmy (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i
korzystających ze Sklepu w ramach tej działalności) jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy ze Sprzedającym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych
osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sprzedającym.
12. Sprzedający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

X. Cookies

1. Podczas korzystania ze Sklepu, w tym poprzez samo wywołanie domeny http://codingaccessories.com
pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego
przekazania przez osobę korzystającą ze Sklepu), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki
cookies, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon” oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za
pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”). Przeglądarka internetowa
automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której
użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej
zainstalowanej na komputerze użytkownika. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z
komputera użytkownika za pomocą plików cookies, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”.
Istnieje możliwość ustawienia w przeglądarce, aby informowała ona, kiedy wysyłany jest plik cookies lub
aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne
funkcje tej strony mogą nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
2. Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje Sprzedający będzie wykorzystywać w celu zapewnienia
odwiedzającym stronę lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i
analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje
nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób na stronie, o ile użytkownik nie wyrazi na to
zgody.
3. Szczegółowe informacje na temat plików cookies opisane są w http://codingaccessories.com/cookies/
dostępnej na stronie codingaccessories.com.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w
każdym czasie, w szczególności w przypadku zmian dotyczących asortymentu, dodawania, usuwania lub
zmieniania funkcjonalności sklepu, zmian organizacyjnych dotyczących Sprzedającego, wprowadzenia
zmian graficznych w obrębie Sklepu itp. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie
http://codingaccessories.com/terms-and-conditions​.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje poddane
właściwości sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.
3. Regulamin oraz Umowy zostają poddane prawu polskiemu.
4. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne, wiążące są zasady
najbardziej zbliżone treścią i celem postanowieniu uznanemu za nieważne.
6. Regulamin jest dostępny w domenie ​http://codingaccessories.com/terms-and-conditions​,skąd może być
pobrany w każdym czasie w formie pliku .pdf.